20190618.jpg

※ 카지노부대 제휴업체 보증금 내역 ※

카지노부대 0 3236 0 0

 

현재 제유업체에서 카지노부대에 입금된 보증금 내역입니다.

 

카지노부대  제휴업체  보증금현황

 

(자체계열)        VIC 카지노     자체1000만원   +  2000만원 

(자체계열)  클럽A 카지노     자체1000만원   +  2000만원 

 

(우리계열)   COIN카지노          자체1000만원 + 1000만원

(우리계열)  퍼스트카지노      자체1000만원 + 1000만원

(우리계열)  예스카지노          자체1000만원 + 1000만원

 

   

 

 

Comments


온라인카지노